contact-nstv@cae-nst.com Phone: 024-3795-7409
Service

Đào tạo

  • Đào tạo kĩ thuật sử dụng phần mền JSCAST cho bài toán phân tích đúc.
  • Đào tạo kĩ thuật sử dụng phần mền Femap With NX Nastran để tạo mô hình phần tử hữu hạn, cách phân tích và xử lý kết quả phân tích.
error: