Sự cần thiết của phân tích đáp ứng tần số

Phân tích giá trị riêng (Modal analysis) chỉ cho phép xác định được các tần số riêng hay các dạng dao động riêng của kết cấu.

Tuy nhiên phân tích giá trị riêng của một kết cấu không  xác định được các thông tin như: lượng biến dạng thực tế khi kết cấu chịu kích thích có tần số rung động bằng một trong các tần số riêng của kết cấu.

how-much-will-it-deform

Thực tế rằng, có một số một số dạng dao động riêng có cộng hưởng mạnh hơn (Rung mạnh hơn) các dạng dao động riêng khác

Nếu thực hiện phân tích đáp ứng tần số, chúng ta sẽ biết được chuyển vị lớn nhất khi công hưởng xảy ra. Tần số rung động riêng nào gây huy hiểm cho kết cấu nhiều.

what is frequency response analysis

Sau đây là một ví dụ về phân tích đáp ứng tần số:

Mô hình đã cho: Giả sử có một động cơ được đặt trên nóc một nhà công nghiệp có kết cấu như trên. Để hạn chế truyền rung động từ động cơ xuống kết cấu thép, động cơ được nắp trên 6 con Mount có độ cứng là K= 10 N/mm , và hệ số Damping C= 0.1

Động Cơ nặng: 200 Kg.

Thực hiện phân tích đáp ứng tần số: Ứng với 2 trường hợp

Trường hợp 1: Mount không có Damping tức C= 0

Trường hợp 2: Mount có Damping tức C= 0.1 Ns/mm

Hình 1: Đáp ứng chuyển vị

Hình 2: Đáp ứng gia tốc

Từ kết quả phân tích nhờ có Damping của Mount mà 1 lượng lớn năng lượng rung động được chuyển hóa thành nhiệt năng, vì vậy đã hạn chế đáng kể truyền rung động từ động cơ xuống kết cấu thép.

** Kết quả phân tích giá trị riêng ( 17 tần số riêng đầu tiên )

Từ kết quả phân tích đáp ứng tần số và phân tích giá trị riêng:

12 mode rung động đầu tiên có  biến dạng lớn nhất tương đối giống nhau ( đỉnh cộng hưởng đầu tiên)

Mode thứ 13 và 14 có biến dạng lớn nhất là tương đối giống nhau.

 

Pages:
Edit