Giới thiệu tính năng cơ bản của Femap with Nx Nastran

1.Giao diện sử dụng của phần mềm Femap

2. Phần này giới thiệu cách nhập  file Cad vào Femap như thế nào ? cũng như tính năng tự động hóa sửa chữa và loại bỏ các Geometry không cần thiết.

3. Tiếp tục quá trình Pre - Processsing , giới thiệu cách định nghĩa vật liệu, tính chất phần tử, điều kiện biên trong Femap with Nx Nastran

4.Giới thiệu cách chia lưới trong Femap

5. Quan sát kết quả phân tích, tính toán của Femap with Nx Nastran

 

Pages:
Edit