Khả năng phân tích của Femap with Nx Nastran - Dynamic Response Module

Như ở phần trước đã giới thiệu về Basic Module trong femap with Nx Nastran

http://cae-nst.com.vn/2017/04/19/kha-nang-phan-tich-cua-femap-nx-nastran-basic-module/

Phần này xin được phép tiếp tục giới thiệu về module phân tích đáp ứng động lực học  ( Dymamic Response Module ) trong Femap with Nx Nastran.

1.Frequency response analysis: là phép phân tích định lượng của phổ đầu ra của một hệ thống hoặc thiết bị tính đáp ứng  đối với  kích thích, và được sử dụng để mô tả động lực học của hệ thống đó. Nó là một đo lường của biên độ và pha của đầu ra như là một hàm của tần số.

Phân tích đáp ứng tần số có 2 loại:

  • Direct frequency response analysis ( SOL 108 ): Phương pháp trực tiếp
  • Modal frequency response analysis ( SOL 111 ): Phương pháp giá trị riêng

Dựa vào phân tích đáp ứng tần số cho phép xác định được tại tần số nào thì đáp ứng ( rung động) lớn nhất và đặc tính truyền rung động của hệ trong miền tần số.

「frequency response analysis」の画像検索結果

2.Transient analysis / time history: Được sử dụng khi kết cấu chịu tải theo miền thời gian.  Trong khi đó phân tích tĩnh chỉ thực hiện ở một bước thời gian nhất định thường ở trạng thái cân bằng. Vì là tải theo miền thời gian trong suốt quá trình phân tích động lực học, đáp ứng như chuyển vị, vận tốc, gia tốc, ứng suất, lực …biến thiên theo thời gian.

3.Random Response Analysis: Được sử dụng để mô phỏng sự ảnh hưởng của động đất, áp lực biến thiên bởi gió lên các tòa nhà cao tầng, máy bay, tiếng ồn động cơ.

    • Trong Nx Nastran, phân tích Random Frequency Response được  xem như là phân tích hậu xử lý cho phân tích đáp ứng tần số ( Frequency response analysis ) trước đó.
    • Random Response Analysis yêu cầu nhiều tham số giống với phân tích Frequency Response, ngoài ra người dùng cần định nghĩa thêm các điều kiện tải trọng khác như hàm mật độ năng lượng  PSD.

Rung động ngẫu nhiên ( Random) không thể được chuyên biệt hóa hoàn toàn như là một hàm theo thời gian mà phải mô hình hóa 1 cách xác xuất

Ví dụ phân tích Random Response Analysis:

4.Response Spectrum Analysis: Được sử dụng rộng rãi cho việc thiết kế và đánh giá kết cấu khi chịu động đất hoặc tải shock. Response Spectrum cho phép chúng ta phân tích được kích thích theo miền thời gian phức tạp thay vì phải xem xét hàng trăm , hàng nghìn tập kết quả

5.Response Spectrum  Application Analysis (SOL 103 ): Thường được thực hiện sau phân tích Resonse Spectrum cho các bài toán phân tích động đất và tải shock.

    • Sóng động đất thực tế là một tổ hợp của nhiều sóng đơn có tần số khác nhau. Phân tích Response Spectrum Application cho phép cộng dồn tác động của từng dao động riêng cho kết quả đáp ứng ( ứng suất, biến dạng..) lớn nhất.

 

Pages:
Edit