Phân tích Cẩu Cảng bằng Femap with Nx Nastran

1.Bài toán phân tích bền Cẩu Cảng.
1.1: Điều kiện phân tích.
Bài toán phân tích bền kết cấu Cẩu Cảng 40 tấn (4-28)m  như hình sau:

Nội dung bài toán: Giả sử sự phá hủy xảy ra ở phần tay cần , để kiểm tra độ an toàn của Cẩu Cảng khi làm việc  sẽ tập trung mô hình hóa phần tay cần, cáp nâng hàng và cáp cần bằng các phần tử Shell và Crod
Trong nội dung của tài liệu này, chỉ phân tích Cẩu Cảng khi nâng tải 40 tấn ở vùng làm việc lớn nhất 28 m.

Vật Liệu: Giả sử vật liệu là mác thép SS 400 tiêu chuẩn Nhật Bản có

  • Young Module: 210000N/mm^2.
  • Poison: 0.3
  • Khối lượng riêng: 7.85E-9 ton/mm^3
  • Giới hạn chảy: 235Mpa

Tuy nhiên do tổng khối lượng phần tay cần là 22 tấn, cần điều chỉnh lại khối lượng riêng là 9.75E-9 ton/mm^3 để khớp với tổng tải trọng thực tế.

Một số thông số về kích thước:

  • Thép ống: D273x14 mm
  • Các tấm tăng cường dày 10 mm và 14 mm
  • Cáp nâng hàng:D36 mm
  • Cáp nâng cần:D26 mm

1.2: Kết quả phân tích tĩnh tuyến tính
1.2.1: Xét ảnh hưởng của trọng lực

  Gia tốc trọng trường g = 9806.65 mm/s^2.

Ứng suất lớn nhất 134.5 Mpa so sánh với ứng suất chảy cho phép của vật liệu là 235Mpa, ta có hệ số an toán là: 1.75

Độ võng lớn nhất của cần trục là 29.97 mm do sự ảnh hưởng của trọng lực. Chiều dài của cần trục  là 30000mm, tỷ lệ biến dạng tương đối là 0.1%.

1.2.2: Xét ảnh hưởng của tải trọng 40 tấn và trọng lực

Ứng suất VonMises lớn nhất là 173.6 Mpa, so sánh với ứng suất chảy cho phép của vật liệu là 235Mpa, ta có được hệ số an toàn là: 1.35

Độ võng lớn nhất của cần trục là 37.7 mm, chiều dài của cần trục  là 30000mm, tỷ lệ biến dạng tương đối là 0.13%. Như vậy độ võng lớn nhất của cần trục chủ yếu chịu sự ảnh hưởng của trọng lực gây ra.

 

Pages:
Edit